Skip to main content
我们经常发布文档更新,此页面的翻译可能仍在进行中。 有关最新信息,请访问英语文档

对标记签名

可以使用 GPG、SSH、 或 S/MIME 在本地对标记进行签名。

注意:如果 Git 客户端配置为默认对提交进行签名,GitHub Desktop 仅支持提交签名。

  1. 若要对标记进行签名,请将 -s 添加到 git tag 命令。
    $ git tag -s MYTAG
    # Creates a signed tag
  2. 通过运行 git tag -v [tag-name] 验证已签名的标记。
    $ git tag -v MYTAG
    # Verifies the signed tag

延伸阅读