Skip to main content

此版本的 GitHub Enterprise 已停止服务 2022-06-03. 即使针对重大安全问题,也不会发布补丁。 要获得更好的性能、改进的安全性和新功能,请升级到 GitHub Enterprise 的最新版本。 如需升级方面的帮助,请联系 GitHub Enterprise 支持

对� �记签名

您可以使用 GPG 或 S/MIME 在本地对� �记进行签名。

注意: GitHub Desktop 仅在 Git 客户端配置为默认为对提交进行签名时才支持提交签名。

  1. 要对� �记签名,请将 -s 添� 到您的 git tag 命令。
    $ git tag -s mytag
    # Creates a signed tag
  2. 通过运行 git tag -v [tag-name] 验证您签名的� �记。
    $ git tag -v mytag
    # Verifies the signed tag

延伸阅读