Skip to main content

Billing and payments

GitHub 为每个帐户提供免费和付费产品。 你可以随时升级或降级帐户的订阅并管理计费设置。 你还可以查看 GitHub 功能的使用情况并管理支出限制,例如 GitHub Actions、GitHub Packages 和 GitHub Codespaces。

概述

All Billing and payments docs