Skip to main content

对标记签名

您可以使用 GPG 或 S/MIME 在本地对标记进行签名。

注意: GitHub Desktop 仅在 Git 客户端配置为默认为对提交进行签名时才支持提交签名。

  1. 要对标记签名,请将 -s 添加到您的 git tag 命令。
    $ git tag -s mytag
    # Creates a signed tag
  2. 通过运行 git tag -v [tag-name] 验证您签名的标记。
    $ git tag -v mytag
    # Verifies the signed tag

延伸阅读