Skip to main content
我们经常发布文档更新,此页面的翻译可能仍在进行中。 有关最新信息,请访问英语文档

GitHub Pages 使用入门

您可以为自己、您的组织或项目设置一个基本 GitHub Pages 站点。

GitHub Pages 适用于具有 GitHub Free 和组织的 GitHub Free 的公共仓库,以及具有 GitHub Pro、GitHub Team、GitHub Enterprise Cloud 和 GitHub Enterprise Server 的公共和私有仓库。 有关详细信息,请参阅“GitHub 的产品”。