Skip to main content

关于在 GitHub Desktop 中连接到 GitHub

GitHub Desktop 使用 HTTPS 与 GitHub 安全地交换数据。

当您对远程仓库执行拉取、推送、克隆和复刻操作时,GitHub Desktop 将连接到 GitHub。 要从 GitHub Desktop 连接到 GitHub,您必须验证您的帐户。 有关详细信息,请参阅“在 GitHub Desktop 中向 GitHub 进行身份验证”。

在向 GitHub 验证后,您可以通过 GitHub Desktop 连接远程仓库。 GitHub Desktop 缓存凭据(用户名和密码或 personal access token),并使用凭据验证到远程存储库的每个连接。

GitHub Desktop 使用 HTTPS 连接到 GitHub。 如果使用 GitHub Desktop 访问使用 SSH 克隆的仓库,可能会遇到错误。 要连接到使用 SSH 克隆的仓库,请更改远程 URL。 有关详细信息,请参阅“管理远程仓库”。

延伸阅读