Skip to main content

配置和自定义 GitHub Desktop

设置 Git,连接默认编辑器并自定义设置,使 GitHub Desktop 与您的工作流程保持一致。

配置 Git 用于 GitHub Desktop

可以使用 GitHub Desktop 来管理本地存储库的 Git 配置设置。

在 GitHub Desktop 中配置基本设置

你可以访问隐私保护设置,将帐户连接到 GitHub Desktop,以及配置 Git。

在 GitHub Desktop 中配置默认编辑器

你可以配置 GitHub Desktop 在项目中使用首选的文本编辑器或集成开发环境 (IDE) 打开文件。

设置 GitHub Desktop 的主题

您可以设置主题以自定义 GitHub Desktop 的外观。

关于 Git 大文件存储和 GitHub Desktop

GitHub Desktop 包含用于管理大文件的 Git Large File Storage。