Skip to main content
We publish frequent updates to our documentation, and translation of this page may still be in progress. For the most current information, please visit the English documentation.

GPG 키

REST API를 사용하여 인증된 사용자의 GPG 키를 관리합니다.

사용자 GPG 키 관리 정보

public_key 응답 필드에 반환된 데이터는 GPG 형식의 키가 아닙니다. 사용자가 GPG 키를 업로드하면 구문 분석되며 암호화 퍼블릭 키가 추출되고 저장됩니다. 이 암호화 키는 이 범주의 엔드포인트가 반환하는 키입니다. 이 키는 GPG와 같은 프로그램에서 직접 사용하기에 적합하지 않습니다.

요청 URL에 매개 변수가 {username} 포함되어 있지 않으면 로그인한 사용자에 대한 응답이 됩니다.{ % ifversion fpt or ghes or ghec %} 사용자가 2단계 인증을 사용하도록 설정했는지 여부와 같은 추가 개인 정보는 기본 인증을 통해 인증될 때 또는 범위를 사용하여 OAuth user 를 통해 인증될 때 포함됩니다.{ % endif %}

List GPG keys for the authenticated user

Lists the current user's GPG keys. Requires that you are authenticated via Basic Auth or via OAuth with at least read:gpg_key scope.

Parameters

Headers
속성, Type, Description
acceptstring

Setting to application/vnd.github+json is recommended.

Query parameters
속성, Type, Description
per_pageinteger

The number of results per page (max 100).

Default: 30

pageinteger

Page number of the results to fetch.

Default: 1

HTTP response status codes

Status codeDescription
200

OK

304

Not modified

401

Requires authentication

403

Forbidden

404

Resource not found

Code samples

get/user/gpg_keys
curl \ -H "Accept: application/vnd.github+json" \ -H "Authorization: Bearer <YOUR-TOKEN>" \ http(s)://HOSTNAME/api/v3/user/gpg_keys

Response

Status: 200
[ { "id": 3, "primary_key_id": 2, "key_id": "3262EFF25BA0D270", "public_key": "xsBNBFayYZ...", "emails": [ { "email": "octocat@users.noreply.github.com", "verified": true } ], "subkeys": [ { "id": 4, "primary_key_id": 3, "key_id": "4A595D4C72EE49C7", "public_key": "zsBNBFayYZ...", "emails": [], "subkeys": [], "can_sign": false, "can_encrypt_comms": true, "can_encrypt_storage": true, "can_certify": false, "created_at": "2016-03-24T11:31:04-06:00", "expires_at": "2016-03-24T11:31:04-07:00" } ], "can_sign": true, "can_encrypt_comms": false, "can_encrypt_storage": false, "can_certify": true, "created_at": "2016-03-24T11:31:04-06:00", "expires_at": "2016-03-24T11:31:04-07:00", "raw_key": "string" } ]

Create a GPG key for the authenticated user

Adds a GPG key to the authenticated user's GitHub account. Requires that you are authenticated via Basic Auth, or OAuth with at least write:gpg_key scope.

Parameters

Headers
속성, Type, Description
acceptstring

Setting to application/vnd.github+json is recommended.

Body parameters
속성, Type, Description
armored_public_keystringRequired

A GPG key in ASCII-armored format.

HTTP response status codes

Status codeDescription
201

Created

304

Not modified

401

Requires authentication

403

Forbidden

404

Resource not found

422

Validation failed, or the endpoint has been spammed.

Code samples

post/user/gpg_keys
curl \ -X POST \ -H "Accept: application/vnd.github+json" \ -H "Authorization: Bearer <YOUR-TOKEN>" \ http(s)://HOSTNAME/api/v3/user/gpg_keys \ -d '{"name":"Octocat'\''s GPG Key","armored_public_key":"-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----\nVersion: GnuPG v1\n\nmQINBFnZ2ZIBEADQ2Z7Z7\n-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----"}'

Response

Status: 201
{ "id": 3, "primary_key_id": 2, "key_id": "3262EFF25BA0D270", "public_key": "xsBNBFayYZ...", "emails": [ { "email": "octocat@users.noreply.github.com", "verified": true } ], "subkeys": [ { "id": 4, "primary_key_id": 3, "key_id": "4A595D4C72EE49C7", "public_key": "zsBNBFayYZ...", "emails": [], "subkeys": [], "can_sign": false, "can_encrypt_comms": true, "can_encrypt_storage": true, "can_certify": false, "created_at": "2016-03-24T11:31:04-06:00", "expires_at": "2016-03-24T11:31:04-07:00" } ], "can_sign": true, "can_encrypt_comms": false, "can_encrypt_storage": false, "can_certify": true, "created_at": "2016-03-24T11:31:04-06:00", "expires_at": "2016-03-24T11:31:04-07:00", "raw_key": "\"-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----\\nVersion: GnuPG v2\\n\\nmQENBFayYZ0BCAC4hScoJXXpyR+MXGcrBxElqw3FzCVvkViuyeko+Jp76QJhg8kr\\nucRTxbnOoHfda/FmilEa/wxf9ch5/PSrrL26FxEoPHhJolp8fnIDLQeITn94NYdB\\nZtnnEKslpPrG97qSUWIchvyqCPtvOb8+8fWvGx9K/ZWcEEdh1X8+WFR2jMENMeoX\\nwxHWQoPnS7LpX/85/M7VUcJxvDVfv+eHsnQupmE5bGarKNih0oMe3LbdN3qA5PTz\\nSCm6Iudar1VsQ+xTz08ymL7t4pnEtLguQ7EyatFHCjxNblv5RzxoL0tDgN3HqoDz\\nc7TEA+q4RtDQl9amcvQ95emnXmZ974u7UkYdABEBAAG0HlNvbWUgVXNlciA8c29t\\nZXVzZXJAZ21haWwuY29tPokBOAQTAQIAIgUCVrJhnQIbAwYLCQgHAwIGFQgCCQoL\\nBBYCAwECHgECF4AACgkQMmLv8lug0nAViQgArWjI55+7p48URr2z9Jvak+yrBTx1\\nzkufltQAnHTJkq+Kl9dySSmTnOop8o3rE4++IOpYV5Y36PkKf9EZMk4n1RQiDPKE\\nAFtRVTkRaoWzOir9KQXJPfhKrl01j/QzY+utfiMvUoBJZ9ybq8Pa885SljW9lbaX\\nIYw+hl8ZdJ2KStvGrEyfQvRyq3aN5c9TV//4BdGnwx7Qabq/U+G18lizG6f/yq15\\ned7t0KELaCfeKPvytp4VE9/z/Ksah/h3+Qilx07/oG2Ae5kC1bEC9coD/ogPUhbv\\nb2bsBIoY9E9YwsLoif2lU+o1t76zLgUktuNscRRUKobW028H1zuFS/XQhrkBDQRW\\nsmGdAQgApnyyv3i144OLYy0O4UKQxd3e10Y3WpDwfnGIBefAI1m7RxnUxBag/DsU\\n7gi9qLEC4VHSfq4eiNfr1LJOyCL2edTgCWFgBhVjbXjZe6YAOrAnhxwCErnN0Y7N\\n6s8wVh9fObSOyf8ZE6G7JeKpcq9Q6gd/KxagfD48a1v+fyRHpyQc6J9pUEmtrDJ7\\nBjmsd2VWzLBvNWdHyxDNtZweIaqIO9VUYYpr1mtTliNBOZLUelmgrt7HBRcJpWMA\\nS8muVVbuP5MK0trLBq/JB8qUH3zRzB/PhMgzmkIfjEK1VYDWm4E8DYyTWEJcHqkb\\neqFsNjrIlwPaA122BWC6gUOPwwH+oQARAQABiQEfBBgBAgAJBQJWsmGdAhsMAAoJ\\nEDJi7/JboNJwAyAIALd4xcdmGbZD98gScJzqwzkOMcO8zFHqHNvJ42xIFvGny7c0\\n1Rx7iyrdypOby5AxE+viQcjG4rpLZW/xKYBNGrCfDyQO7511I0v8x20EICMlMfD/\\nNrWQCzesEPcUlKTP07d+sFyP8AyseOidbzY/92CpskTgdSBjY/ntLSaoknl/fjJE\\nQM8OkPqU7IraO1Jzzdnm20d5PZL9+PIwIWdSTedU/vBMTJyNcoqvSfKf1wNC66XP\\nhqfYgXJE564AdWZKA3C0IyCqiv+LHwxLnUHio1a4/r91C8KPzxs6tGxRDjXLd7ms\\nuYFGWymiUGOE/giHlcxdYcHzwLnPDliMQOLiTkK5AQ0EVuxMygEIAOD+bW1cDTmE\\nBxh5JECoqeHuwgl6DlLhnubWPkQ4ZeRzBRAsFcEJQlwlJjrzFDicL+lnm6Qq4tt0\\n560TwHdf15/AKTZIZu7H25axvGNzgeaUkJEJdYAq9zTKWwX7wKyzBszi485nQg97\\nMfAqwhMpDW0Qqf8+7Ug+WEmfBSGv9uL3aQC6WEeIsHfri0n0n8v4XgwhfShXguxO\\nCsOztEsuW7WWKW9P4TngKKv4lCHdPlV6FwxeMzODBJvc2fkHVHnqc0PqszJ5xcF8\\n6gZCpMM027SbpeYWCAD5zwJyYP9ntfO1p2HjnQ1dZaP9FeNcO7uIV1Lnd1eGCu6I\\nsrVp5k1f3isAEQEAAYkCPgQYAQIACQUCVuxMygIbAgEpCRAyYu/yW6DScMBdIAQZ\\nAQIABgUCVuxMygAKCRCKohN4dhq2b4tcCACHxmOHVXNpu47OvUGYQydLgMACUlXN\\nlj+HfE0VReqShxdDmpasAY9IRpuMB2RsGK8GbNP+4SlOlAiPf5SMhS7nZNkNDgQQ\\naZ3HFpgrFmFwmE10BKT4iQtoxELLM57z0qGOAfTsEjWFQa4sF+6IHAQR/ptkdkkI\\nBUEXiMnAwVwBysLIJiLO8qdjB6qp52QkT074JVrwywT/P+DkMfC2k4r/AfEbf6eF\\ndmPDuPk6KD87+hJZsSa5MaMUBQVvRO/mgEkhJRITVu58eWGaBOcQJ8gqurhCqM5P\\nDfUA4TJ7wiqM6sS764vV1rOioTTXkszzhClQqET7hPVnVQjenYgv0EZHNyQH/1f1\\n/CYqvV1vFjM9vJjMbxXsATCkZe6wvBVKD8vLsJAr8N+onKQz+4OPc3kmKq7aESu3\\nCi/iuie5KKVwnuNhr9AzT61vEkKxwHcVFEvHB77F6ZAAInhRvjzmQbD2dlPLLQCC\\nqDj71ODSSAPTEmUy6969bgD9PfWei7kNkBIx7s3eBv8yzytSc2EcuUgopqFazquw\\nFs1+tqGHjBvQfTo6bqbJjp/9Ci2pvde3ElV2rAgUlb3lqXyXjRDqrXosh5GcRPQj\\nK8Nhj1BNhnrCVskE4BP0LYbOHuzgm86uXwGCFsY+w2VOsSm16Jx5GHyG5S5WU3+D\\nIts/HFYRLiFgDLmTlxo=\\n=+OzK\\n-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----\"" }

Get a GPG key for the authenticated user

View extended details for a single GPG key. Requires that you are authenticated via Basic Auth or via OAuth with at least read:gpg_key scope.

Parameters

Headers
속성, Type, Description
acceptstring

Setting to application/vnd.github+json is recommended.

Path parameters
속성, Type, Description
gpg_key_idintegerRequired

The unique identifier of the GPG key.

HTTP response status codes

Status codeDescription
200

OK

304

Not modified

401

Requires authentication

403

Forbidden

404

Resource not found

Code samples

get/user/gpg_keys/{gpg_key_id}
curl \ -H "Accept: application/vnd.github+json" \ -H "Authorization: Bearer <YOUR-TOKEN>" \ http(s)://HOSTNAME/api/v3/user/gpg_keys/GPG_KEY_ID

Response

Status: 200
{ "id": 3, "primary_key_id": 2, "key_id": "3262EFF25BA0D270", "public_key": "xsBNBFayYZ...", "emails": [ { "email": "octocat@users.noreply.github.com", "verified": true } ], "subkeys": [ { "id": 4, "primary_key_id": 3, "key_id": "4A595D4C72EE49C7", "public_key": "zsBNBFayYZ...", "emails": [], "subkeys": [], "can_sign": false, "can_encrypt_comms": true, "can_encrypt_storage": true, "can_certify": false, "created_at": "2016-03-24T11:31:04-06:00", "expires_at": "2016-03-24T11:31:04-07:00" } ], "can_sign": true, "can_encrypt_comms": false, "can_encrypt_storage": false, "can_certify": true, "created_at": "2016-03-24T11:31:04-06:00", "expires_at": "2016-03-24T11:31:04-07:00", "raw_key": "\"-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----\\nVersion: GnuPG v2\\n\\nmQENBFayYZ0BCAC4hScoJXXpyR+MXGcrBxElqw3FzCVvkViuyeko+Jp76QJhg8kr\\nucRTxbnOoHfda/FmilEa/wxf9ch5/PSrrL26FxEoPHhJolp8fnIDLQeITn94NYdB\\nZtnnEKslpPrG97qSUWIchvyqCPtvOb8+8fWvGx9K/ZWcEEdh1X8+WFR2jMENMeoX\\nwxHWQoPnS7LpX/85/M7VUcJxvDVfv+eHsnQupmE5bGarKNih0oMe3LbdN3qA5PTz\\nSCm6Iudar1VsQ+xTz08ymL7t4pnEtLguQ7EyatFHCjxNblv5RzxoL0tDgN3HqoDz\\nc7TEA+q4RtDQl9amcvQ95emnXmZ974u7UkYdABEBAAG0HlNvbWUgVXNlciA8c29t\\nZXVzZXJAZ21haWwuY29tPokBOAQTAQIAIgUCVrJhnQIbAwYLCQgHAwIGFQgCCQoL\\nBBYCAwECHgECF4AACgkQMmLv8lug0nAViQgArWjI55+7p48URr2z9Jvak+yrBTx1\\nzkufltQAnHTJkq+Kl9dySSmTnOop8o3rE4++IOpYV5Y36PkKf9EZMk4n1RQiDPKE\\nAFtRVTkRaoWzOir9KQXJPfhKrl01j/QzY+utfiMvUoBJZ9ybq8Pa885SljW9lbaX\\nIYw+hl8ZdJ2KStvGrEyfQvRyq3aN5c9TV//4BdGnwx7Qabq/U+G18lizG6f/yq15\\ned7t0KELaCfeKPvytp4VE9/z/Ksah/h3+Qilx07/oG2Ae5kC1bEC9coD/ogPUhbv\\nb2bsBIoY9E9YwsLoif2lU+o1t76zLgUktuNscRRUKobW028H1zuFS/XQhrkBDQRW\\nsmGdAQgApnyyv3i144OLYy0O4UKQxd3e10Y3WpDwfnGIBefAI1m7RxnUxBag/DsU\\n7gi9qLEC4VHSfq4eiNfr1LJOyCL2edTgCWFgBhVjbXjZe6YAOrAnhxwCErnN0Y7N\\n6s8wVh9fObSOyf8ZE6G7JeKpcq9Q6gd/KxagfD48a1v+fyRHpyQc6J9pUEmtrDJ7\\nBjmsd2VWzLBvNWdHyxDNtZweIaqIO9VUYYpr1mtTliNBOZLUelmgrt7HBRcJpWMA\\nS8muVVbuP5MK0trLBq/JB8qUH3zRzB/PhMgzmkIfjEK1VYDWm4E8DYyTWEJcHqkb\\neqFsNjrIlwPaA122BWC6gUOPwwH+oQARAQABiQEfBBgBAgAJBQJWsmGdAhsMAAoJ\\nEDJi7/JboNJwAyAIALd4xcdmGbZD98gScJzqwzkOMcO8zFHqHNvJ42xIFvGny7c0\\n1Rx7iyrdypOby5AxE+viQcjG4rpLZW/xKYBNGrCfDyQO7511I0v8x20EICMlMfD/\\nNrWQCzesEPcUlKTP07d+sFyP8AyseOidbzY/92CpskTgdSBjY/ntLSaoknl/fjJE\\nQM8OkPqU7IraO1Jzzdnm20d5PZL9+PIwIWdSTedU/vBMTJyNcoqvSfKf1wNC66XP\\nhqfYgXJE564AdWZKA3C0IyCqiv+LHwxLnUHio1a4/r91C8KPzxs6tGxRDjXLd7ms\\nuYFGWymiUGOE/giHlcxdYcHzwLnPDliMQOLiTkK5AQ0EVuxMygEIAOD+bW1cDTmE\\nBxh5JECoqeHuwgl6DlLhnubWPkQ4ZeRzBRAsFcEJQlwlJjrzFDicL+lnm6Qq4tt0\\n560TwHdf15/AKTZIZu7H25axvGNzgeaUkJEJdYAq9zTKWwX7wKyzBszi485nQg97\\nMfAqwhMpDW0Qqf8+7Ug+WEmfBSGv9uL3aQC6WEeIsHfri0n0n8v4XgwhfShXguxO\\nCsOztEsuW7WWKW9P4TngKKv4lCHdPlV6FwxeMzODBJvc2fkHVHnqc0PqszJ5xcF8\\n6gZCpMM027SbpeYWCAD5zwJyYP9ntfO1p2HjnQ1dZaP9FeNcO7uIV1Lnd1eGCu6I\\nsrVp5k1f3isAEQEAAYkCPgQYAQIACQUCVuxMygIbAgEpCRAyYu/yW6DScMBdIAQZ\\nAQIABgUCVuxMygAKCRCKohN4dhq2b4tcCACHxmOHVXNpu47OvUGYQydLgMACUlXN\\nlj+HfE0VReqShxdDmpasAY9IRpuMB2RsGK8GbNP+4SlOlAiPf5SMhS7nZNkNDgQQ\\naZ3HFpgrFmFwmE10BKT4iQtoxELLM57z0qGOAfTsEjWFQa4sF+6IHAQR/ptkdkkI\\nBUEXiMnAwVwBysLIJiLO8qdjB6qp52QkT074JVrwywT/P+DkMfC2k4r/AfEbf6eF\\ndmPDuPk6KD87+hJZsSa5MaMUBQVvRO/mgEkhJRITVu58eWGaBOcQJ8gqurhCqM5P\\nDfUA4TJ7wiqM6sS764vV1rOioTTXkszzhClQqET7hPVnVQjenYgv0EZHNyQH/1f1\\n/CYqvV1vFjM9vJjMbxXsATCkZe6wvBVKD8vLsJAr8N+onKQz+4OPc3kmKq7aESu3\\nCi/iuie5KKVwnuNhr9AzT61vEkKxwHcVFEvHB77F6ZAAInhRvjzmQbD2dlPLLQCC\\nqDj71ODSSAPTEmUy6969bgD9PfWei7kNkBIx7s3eBv8yzytSc2EcuUgopqFazquw\\nFs1+tqGHjBvQfTo6bqbJjp/9Ci2pvde3ElV2rAgUlb3lqXyXjRDqrXosh5GcRPQj\\nK8Nhj1BNhnrCVskE4BP0LYbOHuzgm86uXwGCFsY+w2VOsSm16Jx5GHyG5S5WU3+D\\nIts/HFYRLiFgDLmTlxo=\\n=+OzK\\n-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----\"" }

Delete a GPG key for the authenticated user

Removes a GPG key from the authenticated user's GitHub account. Requires that you are authenticated via Basic Auth or via OAuth with at least admin:gpg_key scope.

Parameters

Headers
속성, Type, Description
acceptstring

Setting to application/vnd.github+json is recommended.

Path parameters
속성, Type, Description
gpg_key_idintegerRequired

The unique identifier of the GPG key.

HTTP response status codes

Status codeDescription
204

No Content

304

Not modified

401

Requires authentication

403

Forbidden

404

Resource not found

422

Validation failed, or the endpoint has been spammed.

Code samples

delete/user/gpg_keys/{gpg_key_id}
curl \ -X DELETE \ -H "Accept: application/vnd.github+json" \ -H "Authorization: Bearer <YOUR-TOKEN>" \ http(s)://HOSTNAME/api/v3/user/gpg_keys/GPG_KEY_ID

Response

Status: 204

List GPG keys for a user

Works with GitHub Apps

Lists the GPG keys for a user. This information is accessible by anyone.

Parameters

Headers
속성, Type, Description
acceptstring

Setting to application/vnd.github+json is recommended.

Path parameters
속성, Type, Description
usernamestringRequired

The handle for the GitHub user account.

Query parameters
속성, Type, Description
per_pageinteger

The number of results per page (max 100).

Default: 30

pageinteger

Page number of the results to fetch.

Default: 1

HTTP response status codes

Status codeDescription
200

OK

Code samples

get/users/{username}/gpg_keys
curl \ -H "Accept: application/vnd.github+json" \ -H "Authorization: Bearer <YOUR-TOKEN>" \ http(s)://HOSTNAME/api/v3/users/USERNAME/gpg_keys

Response

Status: 200
[ { "id": 3, "primary_key_id": 2, "key_id": "3262EFF25BA0D270", "public_key": "xsBNBFayYZ...", "emails": [ { "email": "octocat@users.noreply.github.com", "verified": true } ], "subkeys": [ { "id": 4, "primary_key_id": 3, "key_id": "4A595D4C72EE49C7", "public_key": "zsBNBFayYZ...", "emails": [], "subkeys": [], "can_sign": false, "can_encrypt_comms": true, "can_encrypt_storage": true, "can_certify": false, "created_at": "2016-03-24T11:31:04-06:00", "expires_at": "2016-03-24T11:31:04-07:00" } ], "can_sign": true, "can_encrypt_comms": false, "can_encrypt_storage": false, "can_certify": true, "created_at": "2016-03-24T11:31:04-06:00", "expires_at": "2016-03-24T11:31:04-07:00", "raw_key": "string" } ]