Skip to main content

GitHub CLI 文档

GitHub CLI 是用于从计算机的命令行使用 GitHub 的开源工具。 从命令行操作时,您可以使用 GitHub CLI 来节省时间并避免切换上下文。