Skip to main content
我们经常发布文档更新,此页面的翻译可能仍在进行中。 有关最新信息,请访问英语文档

GitHub CLI 引用

您可以在终端或 GitHub CLI 手册中查看所有 GitHub CLI 命令。

要查看所有顶级 GitHub CLI 命令,请参阅 GitHub CLI 手册或不带参数调用 gh

gh

要列出特定组下的所有命令,请使用不带参数的顶层命令。 例如,列出 用于管理存储库的命令

gh repo

要查看可与 GitHub CLI 一起使用的环境变量,请参阅 GitHub CLI 手册或使用 environment 命令。

gh environment

要查看可与 GitHub CLI 一起使用的配置设置,请参阅 GitHub CLI 手册或使用 config 命令。

gh config