Skip to main content

维护 GitHub Apps

创建并注册 GitHub App 后,可以修改应用、更改权限、转让所有权和删除应用。

修改 GitHub 应用注册

注册 GitHub App 后,可以对其进行更改。

激活 GitHub 应用的可选功能

你可以测试 GitHub Apps 的新可选功能。

关于 GitHub App 管理员

组织所有者可授予或撤消用户管理组织拥有的某些或所有 GitHub App 注册的权限。

管理 GitHub 应用程序允许的 IP 地址

你可以将 IP 允许列表添加到你的 GitHub App 注册,以防止你的应用被组织自己的允许列表阻止。

挂起 GitHub 应用程序安装

可以暂时阻止 GitHub App 访问已安装 GitHub App 的帐户拥有的资源。

转让 GitHub 应用程序的所有权

可以将 GitHub 应用注册的所有权转让给其他用户或组织。

删除 GitHub 应用程序

如果你不想再使用或维护应用,可以删除你拥有的 GitHub Apps。