Skip to main content
我们经常发布文档更新,此页面的翻译可能仍在进行中。 有关最新信息,请访问英语文档
GitHub AE 目前处于受限版。

GitHub Pages 使用入门

您可以为自己、您的组织或项目设置一个基本 GitHub Pages 站点。

GitHub Pages 适用于具有 GitHub AE 的内部和私有仓库。 GitHub Pages 适用于具有 GitHub Free 和组织的 GitHub Free 的公共仓库,以及具有 GitHub Pro、GitHub Team、GitHub Enterprise Cloud 和 GitHub Enterprise Server 的公共和私有仓库。