Skip to main content

对标记签名

使用 GPG、SSH 或 S/MIME,可以在本地对标记进行签名。

注意:如果 Git 客户端配置为默认对提交进行签名,GitHub Desktop 仅支持提交签名。

 1. 若要对标记进行签名,请将 -s 添加到 git tag 命令。

  $ git tag -s MYTAG
  # Creates a signed tag
  
 2. 通过运行 git tag -v [tag-name] 验证已签名的标记。

  $ git tag -v MYTAG
  # Verifies the signed tag
  

延伸阅读