Skip to main content

Getting started with writing and formatting on GitHub(GitHub 写作和格式设置入门)

您可以在 GitHub 上使用简单的功能格式化您的评论,与他人交流议题、拉取请求和 wiki。

有关在 GitHub 上编写的快速入门

通过为你的 GitHub 个人资料创建自述文件,了解高级格式设置功能。

关于在 GitHub 上编写和设置格式

GitHub 结合了用于格式化文字的语法,称为 GitHub Flavored Markdown,具有一些独特的写作功能。

基本撰写和格式语法

使用简单的语法在 GitHub 上为您的散文和代码创建复杂的格式。