Skip to main content

GitHub AE 目前处于受限版。

公共架构

下载 GitHub GraphQL API 的公共架构。

可以直接对 GraphQL API 执行自检

或者,您也可以在此处下载公共架构的最新版本:

schema.docs-ghae.graphql (GitHub AE)