Skip to main content
我们经常发布文档更新,此页面的翻译可能仍在进行中。 有关最新信息,请访问英语文档

安装 GitHub Desktop 并进行身份验证

安装 GitHub Desktop,并连接您的 GitHub 或 GitHub Enterprise 帐户。